islab-logo-beyaz
KVKK Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Anasayfa / İSLAB

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) AYDINLATMA METNİ

İşbu web sayfası aydınlatma metni İstanbul Sağlık Yöneticileri Derneği adına AZAD BROTHERS TURİZM ve DANIŞMANLIK TİCARET LTD ŞTİ,(İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:2 D:2 Şişli/İstanbul) olarak, https://islab.com.tr internet sitesi aracılığıyla, tarafınızca yapılan konferansa kayıt başvurusu kapsamında elde edilen kişisel veriler “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)” ve ilgili diğer mevzuat kapsamında işlenmektedir ve koruma altındadır. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi ve sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

AZAD BROTHERS TURİZM ve DANIŞMANLIK TİCARET LTD ŞTİ. tarafından sunulan konferans paketlerine ilişkin https://islab.com.tr web sitesi ve aracılığıyla yapılan başvuru, öneri ve şikayetler info@islab.com.tr iletişime geçen kişilerin tarafımızla paylaşmış oldukları kişisel verileri AZAD BROTHERS TURİZM ve DANIŞMANLIK TİCARET LTD ŞTİ taraf olduğu sözleşmelerin ifası ve ticari olarak faaliyetlerini sürdürebilmesi, talep ve şikayetlerin tespit edilerek müşteri memnuniyetinin oluşturulabilmesi meşru menfaatine dayalı olarak aşağıdaki koşullar kapsamında AZAD BROTHERS TURİZM ve DANIŞMANLIK TİCARET LTD ŞTİ tarafından işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz AZAD BROTHERS TURİZM ve DANIŞMANLIK TİCARET LTD ŞTİ aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:
 1. Soru, talep ve başvurulara cevap verilebilmesi, konferans organizasyonun yapılabilmesi için gereken bilgilerin işlenebilmesi ve gerektiğinde kişiyle iletişime geçilebilmesi,
 2. Müşteri şikayet konularının alınması ve cevaplanması,
 3. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, otel ve kimlik bildirim sistemine bildirim zorunluluğu,
 4. Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi,
 5. Sair her türlü yasal zorunlulukların yerine

KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz AZAD BROTHERS TURİZM ve DANIŞMANLIK TİCARET LTD ŞTİ.’nin Konferans Organizasyonu planlayabilmesi ve hedeflenen şekilde gerçekleştirebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli olması halinde;
 1. Şirketimizin ilgili birimlerine, hukuki işlem gerekliliği doğması halinde AZAD BROTHERS TURİZM ve DANIŞMANLIK TİCARET LTD ŞTİ avukatlarına,
 2. Adli ve idari makamlara, hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, aktarılabilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI VE HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini içeren dilekçeyi İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:2 D:2 Şişli/İstanbul adresine noter kanalıyla ulaştırabilir. 6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında katılımcı olan herkes veri sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. 6698 sayılı Kanun’un maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

AÇIK RIZA METNİ

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca AZAD BROTHERS TURİZM ve DANIŞMANLIK TİCARET LTD ŞTİ ’ye bildirdiğim her türlü kişisel bilginin şirket tarafından işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin web adresindeki bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı AZAD BROTHERS TURİZM ve DANIŞMANLIK TİCARET LTD ŞTİ. nezdindeki kişisel verilerimi https://islab.com.tr adresindeki bilgilendirme formunda/aydınlatma metninde açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği; “Veri Sorumlusu” sıfatıyla AZAD BROTHERS TURİZM ve DANIŞMANLIK TİCARET LTD ŞTİ tarafından sistemlerine kaydedileceğine, depolanacağına, muhafaza edileceğine, yasal gerekler nedeniyle güncelleneceğine ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde yurtiçi ve yurtdışı 3. kişilere açıklanabileceğine/devredilebileceğine, ve her halde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında sayılan şekillerde işlenebileceğine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim. AZAD BROTHERS TURİZM ve DANIŞMANLIK TİCARET LTD ŞTİ ‘nin kişisel verilerimi Türkiye’de bulunan iştiraklerine, resmi makamlara aktarabileceğine muvafakat ettiğimi ve verilerimin işlenmesinden önce yeterli ve detaylı şekilde bilgilendirildiğimi, aydınlatıldığımı, bu nedenle özgür irademle bu hususlara muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.